Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is geen luxeprobleem!

Er is veel aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs. Toch wordt hoogbegaafdheid slechts zelden op tijd onderkend op  school.  Het komt geregeld voor dat een kind het niet goed doet op school, terwijl het kind thuis prachtige en knappe dingen laat zien.  In de klas lijkt het kind ongemotiveerd, het hangt de clown uit, het is opstandig of het lijkt nog wat “jong”. School is “saai”, het kind wil niet meer naar school en kan boos of verdrietig worden. Hoogbegaafdheid lijkt een luxeprobleem dat zich zelf wel oplost. De kinderen zijn slim genoeg, dus ze komen er vanzelf wel.  Helaas is dat vaak niet het geval. Veel hoogbegaafde kinderen lopen al in de onderbouw tegen problemen aan die zich niet vanzelf oplossen. Of die gaandeweg kunnen verergeren. Leerkrachten en scholen zouden hoogbegaafdheid moeten kunnen signaleren. Vaak is dit niet zo, met als gevolg dat het kind niet op de juiste manier wordt uitgedaagd in de klas.

Meer dan alleen het IQ…

Wanneer je als ouder het vermoeden hebt dat je kind hoogbegaafd is, maar het gaat niet goed op school, dan is het beter om hierover duidelijkheid te krijgen. En daarbij gaat het niet alleen om het IQ. Het IQ zegt iets over het algemeen verstandelijk niveau van je kind, het is in feite het gemiddelde van een tiental verstandelijke vaardigheden. Je kind hoeft niet over de hele linie hoogbegaafd te zijn. Misschien is het kind extreem goed in sommige vaardigheden en gemiddeld begaafd in andere vaardigheden. Of je kind laat een veel sterker verbaal (taalgericht) IQ zien en een minder sterk performaal (handelingsgericht) IQ, of omgekeerd. Het is dus niet alleen belangrijk om het IQ te weten, maar ook het profiel van de vaardigheden die samen het IQ vormen. Het is een eerste stap om te kijken waar de sterke en minder sterke kanten van je kind zitten.

Zijn er nog andere problemen?

Een hoog IQ vertaalt zichzelf niet automatisch in goede schoolresultaten.  Het IQ geeft aan wat een kind zou kunnen bereiken, maar er kunnen allerlei belemmeringen zijn: Kan het kind goed plannen? Hoe zit het met de gerichte of volgehouden aandacht? Geeft het kind snel op als het moeilijk wordt? Is het kind meegaand of opstandig? Kan het goed met andere kinderen omgaan? Zit het kind emotioneel goed in zijn/haar vel? Hoe zit het met faalangst? Naast het IQ en verstandelijk profiel is het belangrijk om mogelijke belemmeringen in kaart te brengen. Daar kan dan rekening mee worden gehouden of juist aan gewerkt worden.

Kortom: 

Het gaat niet alleen om het IQ, maar ook de leervoorwaarden en sociaal-emotionele factoren moeten in kaart gebracht worden. Van daaruit kan dan meer gericht onderwijs worden gegeven aan uw kind.

Hoe ga ik te werk?

  • In een intakegesprek breng ik eerst in kaart hoe uw kind functioneert: in het algemeen, thuis en op school. Hoe ziet u uw kind en hoe kijkt de leerkracht tegen hem/haar aan? Waarom denkt u dat uw kind mogelijk hoogbegaafd is? Zijn er bijkomende problemen? Hoe gaat de school met uw kind om?
  • Vervolgens wordt door middel van een reeks testen het IQ en het verstandelijk profiel van uw kind in kaart gebracht, evenals mogelijke problemen op het gebied van motivatie, aandacht, of sociaal-emotionele problemen. Daarnaast moet u als ouder en meestal ook de leerkracht een of meer vragenlijsten invullen over uw kind.
  • Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar mogelijke belemmeringen liggen. Vervolgens wordt gekeken hoe uw kind in het onderwijs op het juiste niveau uitgedaagd kan worden: verbreden, verdiepen, klas overslaan, plusklas volgen, naar een school voor hoogbegaafde kinderen gaan?

Wat kunt u met het onderzoeksrapport?

Het onderzoeksrapport beantwoordt de vraag of uw kind gemiddeld, meer- of hoogbegaafd, of misschien minder begaafd is. Het brengt tevens het verstandelijk profiel in kaart: waar liggen de sterke en minder sterke vaardigheden? Het rapport geeft aan waar de mogelijkheden liggen van uw kind evenals de zaken die het realiseren van die mogelijkheden kunnen beperken.

Op grond van deze informatie wordt een zo goed mogelijk advies gegeven voor het vervolg van de onderwijsloopbaan.  Wat zou de school moeten doen en wat kunt u zelf als ouder doen voor uw kind? Het rapport biedt een goed houvast waarmee u naar de school kunt stappen om te bespreken wat de school het beste voor uw kind kan doen. Scholen kunnen een dergelijk rapport niet naast zich neerleggen. In het advies staat het belang van het kind centraal, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en zorgen van de ouders. Er worden constructieve voorstellen gedaan waar de school mee aan de slag zou kunnen als dat nodig is. Desgewenst wordt het rapport en de aanbevelingen met de school besproken.

Wat kost het onderzoek?

Het tarief bedraagt € 95,00 per uur, conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit is inclusief 21% BTW. Bij het intakegesprek (kostenloos) zal een realistische schatting worden gemaakt van de kosten van het onderzoek en kan een maximumbedrag afgesproken worden. Vervolgens bepaalt u vrijblijvend en in alle rust of u uw kind door ons wil laten onderzoeken. Onderzoek naar mogelijke hoogbegaafdheid wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Share